Yhdistyksen historia

Etusivu / Historia

1968 - 2022

Yhdistyksen historia

Tällä sivulla on kerrottu yhdistyksemme toiminnasta aina sen perustamisesta nykypäivään. Yhdisyksen alkutaipaleet on kerrottu hieman kevennetysti, johtuen visuaalisen kuvamateriaalin puuttumisesta. 2010-luvulle tultaessa digikuvaaminen yleistyi ja historiakin saatiin dokumentoitua paremmin. SäRes-Centerin syntymäsanat lausuttiin vuonna 2019.

yhdistyksen historia

Puheenjohtajat ja sihteerit

1968 - 2022

puheenjohtajat

Juho Annila 1968 – 1970
Jaakko Hänninen 1971 – 1975
Pekka Fredrikson 1976 – 1978
Hannu Valkila 1979 – 1982
Velipekka Mattila 1983 – 1985
Juhani Tammi 1986 – 1993
Simo Sirola 1994 – 1996
Timo Hänninen 1997 – 2002
Kari Salminen 2003 – 2018
Ilkka Saarinen 2019 –2021
Torsti Eerola 2022-

sihteerit

Pentti Kiuru              1968 – 1970
Velipekka Mattila      1971 – 1975
Simo Sirola               1976 – 1978
Timo Nikkilä              1979 – 1982
Heikki Eerola            1983 – 1985
Jaakko Mäkitalo       1986 – 1998
Jorma Kärki              1999 – 2000
Heikki Eerola             2001 – 2004
Ilkka Saarinen           2005 – 2008
Vesa Niemelä            2009 – 2020
Wille Peltonen           2021-

Yhdistyksen vuosikymmenet:

Yhdistyksen perustaminen

Toiminta vakiintuu Kekkosen aikana

Mauno Koiviston ja tietokoneen aika

Rautaesirippu murtuu ja lama koittelee

Uusi, Eurooppalainen aika

Ajatus SäRes-Centeristä syntyy

SäRes-Centerin rakentaminen

2020-luvusta lähtien materiaalia on sen verta paljon, että se on julkaistu vuosittain haun helpottamiseksi:

SäRes-Center syntyy

SäRes-Centerin suuret linjat alkavat hahmottua ja tuki kasvaa

Säres-Center kehittyy vauhdilla ja kiinnostus lisääntyy

Saa nähdä mitä kaikkea tapahtuu 🙂

1960-luku

Yhdistyksen perustaminen

Vuonna 1968 Reservin Aliupseerit ry:n Etelä-Hämeen Piiri ohjeisti aloittavaa yhdistystä Sääksmäen Reservin Aliupseerit ry selvittämällä koko liikkeen aateideaa:

Liittomme toiminnan tärkeimpiä tavoitteita on maamme itsenäisyyden puolustukselle myönteisen hengen kehittäminen ja kasvattaminen kaikkien kansalaistemme keskuuteen. Kaikilla paikkakunnilla olisi pyrittävä järjestöjen kanssa yhdessä järjestämään valistustilaisuuksia yleisten juhlien ja vastaavien muodossa. Kaatuneiden päivän kirkkojuhla, itsenäisyyspäivän ja jouluaaton kunniavartiot, sotainvalidien suurkeräys.

Reservin aliupseerien jatkokoulutukseen olisi edelleenkin kiinnitettävä vakavaa huomiota. Yhdistysten johtoportaita olisi pyrittävä jatkuvasti nuorentamaan valitsemalla niihin nuoremman polven edustajia.

Yhdistysten tulee toimia jäsentensä fyysisen kunnon kehittäjinä järjestämällä monipuolista liikuntakasvatustoimintaa sekä lisäämään yhteiskunnallista ja sotilaallista tietoutta esitelmien avulla.

Jäsenmäärän lisääminen on otettava sydämen asiaksi kutsumalla varusmiespalvelusta vapautuneet nuoret aliupseerit henkilökohtaisesti yhdistyksen järjestämään tilaisuuteen.

Yhdistysten taloudenhoitoon olisi kohdistettava enemmän huomiota, sillä ilman hyvin järjestettyä taloutta toiminta ennen pitkää tulee ontumaan. Lahjoitusten hankintaa olisi lisättävä ja myyntitoimintaa parannettava. Varsinkin MPT:n taloudellisesti kannattavien välitystavaroiden, adressien ja arpojen myyntiä olisi lisättävä.

Yhteistoimintaa paikallisten reserviupseerikerhojen ja muiden yhdistysten kanssa olisi syytä tehostaa, sillä yhteistoimin suoritettu varojenhankintatyö johtaa useimmiten parempaan tulokseen kuin yksinään suoritettu.

Naisosasto puuttuu vielä monesta yhdistyksestä. Naiset tuovat monenlaista hyötyä toimintaan. Heidän osuutensa vapaaehtoisessa maanpuolustustyössä ja yhdistystoiminnassa ei rajoitu vain rahavarojen kartuttamiseen, vaan heijastuu monille muillekin toiminnan sektoreille.

Piirien tehtävänä on tukea ja ohjata alueellaan olevien yhdistysten toimintaa sekä auttaa niitä eri tilaisuuksissa tarvittavien esitelmöitsijöiden ja muiden ohjelman suorittajien hankkimisessa. Piirien tulee erityisesti ohjata yhdistyksiä oma-aloitteelliseen toimintaan ja pidettävä kiinteätä yhteyttä paikallisiin yhdistyksiin.

Liittojen Yhteistoimikunnan on huolehdittava yhteisten asioiden käsittelemisestä ja tehtävä niistä kumpaakin liittoa (RUL ja RAUL) koskevat päätöksensä ja pyrkiä takaamaan toiminnan jatkuvuus niin voimakkaasti, kun taloudellinen tilanne sen sallii.

Valistustoiminnan pyrkimyksenä on maanpuolustusmyönteisen ajattelutavan herättäminen mahdollisimman laajoissa piireissä järjestömme ulkopuolella ja hälventää niitä ennakkoluuloja, joita eräillä tahoilla vielä esiintyy. Valistustoimintaa on pyrittävä toteuttamaan myös sanomalehdistön, radion ja television välityksellä.

Hengellisen toiminnan tarvetta on edelleen todettavissa, ja liitto pyrkii järjestämään ”Hengelliset päivät” piirien ja yhdistysten jäsenille.

Koulutustoimintaan kuuluu mm. kilpailujen johtajien ja järjestäjien kouluttaminen ja valmennus.

Pelastus ja väestönsuojelutoiminta on jo useamman vuode aikana sisältynyt eräänä oleellisena osana liiton toimintaohjelmaan, ja jäsenyhdistysten on pyrittävä järjestämään muiden paikallisten järjestöjen kanssa alan kursseja paikkakunnallaan.

Reservin aliupseeri -lehden ilmoitushankintaan keskitetään voimavaroja Maanpuolustuksen Tuki ry:ssä. Lehtiä pitää tilata kunkin liiton jäsenvahvuutta vastaavat määrät. Lehti on liiton äänenkannattaja ja eräs tärkeimmistä sotilasasioita käsittelevistä lehdistä, ja siten mitä tärkein tiedonlähde kaikille jäsenille.

 

Lisäksi saatiin ohjeita Reservin aliupseerien liitolta yhdistyksen perustamista, nimeämistä, rekisteröintiä, järjestäytymistä ja jäsenmaksujen keräämistä varten sekä jäsenmaksuista.

Perustajia oli 13 reservin aliupseeria. Heti perustamisesta alkaen, uusi yhdistys osallistui alueen muiden yhdistysten ja Etelä-Hämeen Piirin järjestämiin kilpailuihin. Tuloksia kirjattiin. Pian yhdistys sai myös tehtäväkseen järjestää omalle ja Valkeakosken kerhoille maastossa liikkumis- ja kartanlukukilpailut Linnaisten maastoon.

Yhdistyksen johtokunta kokoontui säännöllisesti, samoin pidettiin sääntömääräiset vuosikokoukset. Yhdistyksen edustajat osallistuivat myös Etelä-Hämeen Piirin ja Reservin Aliupseeriliiton kokouksiin. Myös yhteys alueen sotaveteraaneihin oli alusta asti tiivis. Yhteistyö Valkeakosken Reservin Upseerien ja Aliupseerien yhdistyksien kanssa oli jatkuvaa. Veljesjärjestöjä käytiin myös onnittelemassa merkkipäivänä. Merkkipäivinä, etenkin kaatuneiden muistopäivänä, itsenäisyyspäivänä ja jouluaattona järjestettiin kunniavartiot Sääksmäen ja Metsäkansan kirkkomaalla. Niihin järjestön edustajat osallistuivat aktiivisesti.

Lisäksi järjestettiin ampuma-kisoja, pilkkikisoja, saunailtoja, pikkujoulujuhlat ja lähes joka vuosi kesäretki kotimaan tai ulkomaiseen kohteeseen. Myös esitelmätilaisuudet ja koulutus olivat olennainen osa toimintaa.

1970-luku

Toiminta vakiintuu Kekkosen aikana

1970-luku oli rauhallisen kiiruhtamisen aikaa; perinteisiä vuosittain toistuvia tapahtumia

(saunaillat, pilkkikilpailut, ampumatoiminta, sotilastietokilpailut, itsenäisyyspäivän ja jouluaaton kunniavartiot, pikkujoulut), joihin jäsenistö osallistui lähes 50-prosenttisesti.

Päivölän kansanopisto vakiintui heti alusta sakka erilaisten tilaisuuksien pitopaikaksi, samoin yhdistyksen jäsenten omat kesäasunnot.

 

Vuoden 1973 merkittävänä seikkana oli pohdinta siitä, jatkammeko toimintaamme omana yhdistyksenämme. Vuoden 1972 loppupuolella heräsi keskustelu siitä, voisimmeko jatkaa entiseen malliin vai pitäisikö yhdentyä Valkeakosken reservin aliupseerien kanssa. Vahvistetun johtokunnan kanta kokouksessa 23.11.1972 oli, että pysytään omillamme.

Asiaan pyydettiin myös piirin hallituksen lausuntoa… Eväät olivat samat, elikkä jatketaan vain Sääksmäen Reservin Aliupseeriyhdistyksenä. Tämä itsenäisenä säilynyt yhdistys täytti komeat viisi vuotta ja sai huomionosoituksia valtakunnallisilta järjestöiltä.

 

Pitämistämme kokouksista mainittakoon ensinäkin vuosikokous 1974, joka oli koko Etelä-Hämeen reservialiupseeripiirin alueella uraauurtava ja historiallinen sikäli, että aliupseerien naiset olivat runsaslukuisesti kokouksessa mukana. Tämä on kokonaisuutena erittäin piristävää toiminnallemme saada tuoreita voimia riveihimme tueksi. Olemme saaneet tästä hyväksyvän maininnan piirin taholta.

 

Sääksmäen Reservialiupseerit järjestävät vuonna 1975 ensimmäistä kertaa jäsenilleen ampumamestaruuskilpailut pistooliammunnassa. Kilpailusarjoina ovat yleinen ja ikämiehet. Kumpaisessakin sarjassa kilpaillaan lajeina isopistooli ja pienoispistooli. Ennen varsinaista mestaruuskilpailua järjestetään kaksi harjoituskilpailua. Toivomme mahdollisimman runsasta osanottoa. Harjoitukset sekä kilpailut järjestetään Valkeakoskella Kaakonojan pistooliradalla.

 

Lisäksi vuoden 1975 toimintasuunnitelmassa edellisten vuosien tavoin:

Muuta kilpailutoimintaa: Taitokilpailut Tuuloksessa, pilkkikilpailut, mato-onkikilpailut, ampumatoiminta (kilpa-ammunta ja prosenttiammunta), muut mahdolliset, esim. jokamieskilpailut.

Retkeily- ja viihdetoiminta: retki Helsinkiin (Sotamuseo ja Marskin koti), saunaillat, Mikkelin-päivän marssi, pikkujoulu.

Juhlallisuudet: kaatuneiden muistopäivä, maanpuolustuksen päivä, itsenäisyyspäivä, joulu, naapuriyhdistysten (Kalvola ja Valkeakoski) huomionosoitukset.

Esitelmätilaisuudet: maanpuolustus-aiheinen esitelmä.

1980-luku

Mauno Koiviston ja tietokoneen aika

Jäsenmäärä oli vuoden 1981 lopulla 37 maksanutta jäsentä, jossa oli vähennystä edellisestä vuodesta 5 henkilöä. Jäsenmaksu oli kuluneelta vuodelta 30 mk.

Vakiotapahtumiin kuului: hiihtopäivä, pilkkimestaruuskilpailu, taitomestaruuskilpailut Hausjärvellä, ampumamestaruuskilpailut sekä seppeleenlaskun kunniavartiot Sääksmäen ja Metsäkansan kirkolla itsenäisyyspäivänä ja jouluaattona.

Reserviläisen peruskurssit, Liitto ohjeistaa

Jokaisen reserviläisen tulisi käydä reserviläisen peruskurssi. Kurssi tarkoittaa reserviläisten ”omaa” pelastuspalvelun kurssia, jonka Suomen Reserviupseeriliitto on yhdessä reservin aliupseerien kanssa kehittänyt ja jota se levittää reservin upseerien ja aliupseerien paikallisyhdistyksiin Liittojen Yhteistoimikunnassa (LYT) sovitun työnjaon mukaisesti.

Reserviläisten osanotto on kuitenkin ollut vähäistä, ja kun asiaa pohdittiin Suomen Punaisen Ristin ja sisäasianministeriön pelastusosaston edustajien kanssa, päädyttiin ajatukseen, että kunkin järjestön tulisi tehostaa pelastuspalvelutoimintaa laatimalla oma kurssiohjelma, jossa korostetaan ko. järjestölle ominaisia seikkoja.

Reserviläiselle ominaisia seikkoja ovat maastossaliikkumiskyky ja johtamistaito.

Valkeakosken ja Sääksmäen yhdistykset päättivät järjestää jäsenilleen kurssit seuraavasti:

Peruskurssi I

 • Viestikurssi (n. 15 h)
 • Maastokurssi (n. 2 vrk)
 • Pelastus- ja sammutuskurssi (n. 17 h)

Peruskurssi II

 • Huoltokurssi (n. 5 h)
 • Suojelukurssi (n. 5 h)

Kurssit käydään em. järjestyksessä osakursseina, yksi puolivuosittain. Koko kurssiaika on näin ollen n. 2 vuotta. Kurssipaikkana on pääasiassa Haka-Pirtti ja aika lauantaisin. Kouluttajina toimivat alojen asiantuntijat kerhojemme piiristä.

RIPAUS KANSAINVÄLISYYTTÄ Koulutuksen suunnittelukokouksessa piti esitelmän (suomeksi) eversti Jay C Mumford Yhdysvaltain suurlähetystöstä: Sotilaskoulutus ja -kasvatus Yhdysvalloissa.

UUSIA JÄSENIÄ Vuoden 1982 helmikuun lopussa yhdistys oli saanut 20 uutta jäsentä, joukossa myös useita 1950-luvun lopulla ja 1960-luvulla syntyneitä.

Vuoden 1982 alussa aloitti toimintansa naisjaosto.

Kevätkokouksessa 3.3. Päivölässä kapteeni Suomalainen piti esitelmän rannikkopuolustuksen kehitysnäkymistä.

Kesäjuhlat Elsossa 15.8.veti mukaan hyvän osallistujamäärän. Suurimman suosion kenttäpeleistä sai lantinheitto, jonka voitti Veli-Pekka Mattila. Renkaanheiton voitti Heikki Eerola samoin kuin tikanheiton arvonnan jälkeen.

Reservin Aliupseerien Liiton syyskokouksessa puhunut puheenjohtaja Pekka Linnavirta toteaa:

Me haluamme elää rauhassa omassa isänmaassamme ja toimia siten, että väärät voimat eivät saa eri kansalaisryhmien välille epävarmuutta ja ristiriitoja, jotka estävät ottamasta maanpuolustusasiaa koko kansan yhteiseksi asiaksi. On vielä aivan liian paljon tietämättömyyttä ja tahattomia, mutta myös tahallisia väärinkäsityksiä esimerkiksi tekemiemme sopimusten vaatimista velvoitteista maanpuolustuskysymyksissä.

Kesällä 1983 seuraottelu Hausjärvi >< Sääksmäki pidettiin Kultakeskuksen tiloissa Hämeenlinnassa. Taitokilpailuissa Luopioisissa Sääksmäkeä edusti seitsemän hengen menestyksekäs joukkue: kolmas henkilökohtainen sija ja toinen sija joukkuekilpailussa. Samana päivänä onnistunut kesäretki Ilmajoelle Jokioopperan esitykseen.

Lehdistössä keskusteltiin 1983 Asekätkentäjutusta

Elokuulla 1984 pidettiin perinteiset lyhdetalkoot Jaakko Hännisen kauramaalla.

Sääksmäen reservialiupseerit järjestivät 5.-6. tammikuuta 1985 Etelä-Hämeen piirin ilma-asekilpailut Hämeenlinnan Verkatehtaalla. Kovasta pakkasesta huolimatta järjestelyt onnistuivat hyvin, josta saimme kiitosta yläportaasta. Osallistujia oli yli 100, ja oman yhdistyksen menestyksestä vastasi Yrjö Tähti olemalla pistooliammunnassa toinen. Kaksi joukkuekilpailun palkintosijaa saavutettiin myös.

Vuoden 1985 aikana järjestettiin kolmet ampumakisat ja huhtikuussa ensimmäistä kertaa Jutikkala-kilpailut haasteotteluna Valkeakoski >< Sääksmäki, viisihenkisin joukkuein. Kisan voitti Sääksmäki kolmella pisteellä. Kilpailuun lahjoitti kiertopalkinnon Valto Kokko.

Perinteinen pilkkikisakin järjestettiin Sääksmäen sillan seutuvilla. Mukana 10 pilkkijää. Kilpailuun lahjoitti uuden kiertopalkinnon Toijalan Osuuspankki.

Maaliskuun saunaillassa kapteeni Lanpola piti esitelmän aiheesta elektroninen sodankäynti.

Kesäjuhlat pidettiin heinäkuussa Aatto Alfthanin niemessä 18 hengen voimin.

Reservin aliupseeriliitto tiedottaa:

Valtakunnallinen hengellinen päivä lähestyy; se pidetään Seinäjoella 20.10.1986. Hengellinen työ on oleellinen osa reserviläistoimintaa. On tärkeää, että tämän perinteen vaaliminen ei jää iskulauseisiin ja juhlapuheisiin, vaan se on myös arkipäivän järjestötoiminnan osa.

Vuoden 1986 tapahtumia säännöllisten kokousten ja pilkkikilpailun lisäksi saunailta Pappilanniemessä, jossa kapteeni Eerikäinen esitelmöi YK:n rauhanturvajoukoista. Kolme yhdistyksen jäsentä osallistui Forssassa tilaisuuteen, jossa neuvostoeversti puhui asevelvollisuudesta Neuvostoliitossa.

Yhdistetty rantasauna ja kesäjuhla vietettiin Liisa ja Erkki Kantalan saunalla. Ilma oli kuin tilauksesta mitä hienoin. Ohjelma koostui perinteisisä tikan-, renkaan- ja lantinheitosta. Makkaroita paistettiin ja nautittiin emännän tekemistä muurinpohjalätyistä 26 hengen voimin.

Vuonna 1989 teimme historiaa. Ensinnäkin teimme kaksi retkeä. Ensimmäinen suuntautui Viipuriin, ja se oli ihan hyvä, mutta vielä parempi oli toinen retki, kun tultiin Viipurista takaisin.

Toinen niin sanottu ulkomaan pörssiin meno oli, kun tarjosimme kirkkokahvit Sääksmäen kirkolla lähetystyön hyväksi. Tämä oli jonkinlainen lohdutus niille, jotka eivät päässeet avustamaan Viipurissa. Sarkasen piti olla tiskaamassa, mutta kun oli kertakäyttöastiat, ei tarvinnut.

Jäsenmäärä oli vuoden lopussa 51. Vaikka vuoden aikana liittyi yhdistykseen kuusi jäsentä, pysyi jäsenmäärä samana, sillä osa vanhoista jäsenistä jätti maksamatta, ehkä vahingossa. Jäsenmaksu 64 mk tuntuu ensinäkemältä korkealta, mutta kun siihen sisältyy kaksi lehteä, Reserviläinen ja Ilves sekä 5-6 Valkeakosken reserviläisten toimittamaa lehteä, lisäksi on mahdollisuus osallistua moniin esitelmätilaisuuksiin, saunailtoihin ja retkeilyyn, joissa yhdistys avustaa, niin asia muuttuu. Toisin sanoen, jos haluaa jäsenmaksuun sijoitetulle rahalle korkoa, pitää tulla mukaan toimintaan.

Osaltaan syypää jäsenmääräsotkuihin on tietokone, joka sekoitti meidän jäseniämme aina Kymenlaakson yhdistyksiin saakka. Yritettiinpä Sarkanen saada pois riveistämme tarjoamalla upseerin vakanssia. Sattui vaan niin vakaan hämäläisen kohdalle, joka ei paikaltaan suotta siirry milloinkaan. Olisi tullut ammottava aukko johtokuntaan ja lippurivistöön.

1990-luku

Rautaesirippu murtuu ja lama koittelee

Etelä-Hämeen piiri määritteli vuoden 1990 toiminnan painopisteitä ja tavoitteita.

 1. Jäsenmäärän turvaaminen
 2. Imagon nykyaikaistaminen
 3. Tiedotuksen tehostaminen

Toimenpiteitä mm.

 • Passiivisten kerhojen ja yhdistysten aktivointi
 • Jäsenhankintakampanja
 • Jäsenetujen hankinta ja markkinointi
 • Nuoria kiinnostavia toimintoja
 • Perhekeskeinen toiminta
 • Koulutustilaisuus tiedottajille
 • Tekstejä piiriin yhteiseen tiedotuslehteen Ilvekseen jokaiselta paikkakunnalta

Tiedottajan nimeämistä pidettiin erityisen tärkeänä. Sääksmäen reservialiupseerit ry valitsi tehtävään Simo Sirolan. Piiriorganisaatio myös velvoitti kerhot ja yhdistykset toimittamaan omat tapahtumatietonsa lehden palstalle ennakkoon.

13.3.1990 oli talvisodan päättymisen 50-vuotis muistotilaisuus Sääksmäen kirkolla.

Sääksmäen seurakunta täytti 650 vuotta. Kirkko ja sankarihaudat ovat olleet keskeisiä paikkoja myös Sääksmäen Reservin aliupseereiden toiminnassa.

Sääksmäen seurakunnalla on ikää vähintään 650 vuotta. Vanhin asiakirjamaininta Sääksmäen seurakunnasta on paavin pannabulla vuodelta 1340. Paavi julisti tuolloin kirkonkiroukseen 25 sääksmäkeläistä talonpoikaa kirkollisverosta syntyneen riidan seurauksena. Kansalaistottelemattomuudella on täällä vankat juuret.

Sodanajan perinnetiedon keruu on käynnissä Valkeakoskella ja Sääksmäellä

Olemme tekemisissä historiallisesti arvokkaan asian kanssa. Itä-Euroopan avautuminen paljastaa yhä selvemmin, miten oikeassa suomalaiset olivat 1939-1945, ja miten uskomattoman teon puolustusvoimat, reserviläiset ja naisemme tekivät.

Haastateltavat ovat iäkkäitä. Sota-ajan kokemukset ovat monelle kipeitä, herkkiä ja unohtumassa. Jotkut haluavat torjua muistikuvat.

Jo nyt talteen saatu aineisto kuitenkin puhuu selvää kieltä: työmme on vaivan arvoinen. Muutaman vuoden kuluessa sen merkitys kasvaa jyrkästi ainutkertaisuuden takia.

Jotkut meistä haastattelijoista saattavat kohdata vastoinkäymisiä, tulevat torjutuksi tai saavat talteen vähemmän kuin olivat odottaneet. Se ei saa lannistaa. Tähän asti tallennetut muistelmat antavat jo käsityksen veteraanipolven tekojen valtavasta merkityksestä. Jokainen lisärivi täydentää kuvaa.

Varsinainen toiminta pysyi lamasta huolimatta 1992 suurin piirtein entisenlaisena. Kahdet suunnitellut pilkkikilpailut jäivät pois ohjelmasta, mutta se johtui kasvihuoneilmiön voimistumisesta.

Jutikkala-kilpailu pidettiin Valkeakoskella ja Piirin taitokilpailu Lopella. Mukana 12 miestä kireässä kisassa.

Perinteinen kesäretki tehtiin vielä ja taaskin mukana 30 henkeä. Mentiin Helsingistä Sally Albatrossilla Visbyhyn ja takaisin. Kerrottavaa olisi paljonkin, mutta totean vain, että oli varsin hyvä matka. Tämä lyhyys ei johdu siitä, ettenkö muistaisi mitään tai että olisi kielletty puhumasta. Sanottakoon, että kaikki tulivat takaisin, jotka saivat luvan matkalle lähteäkin…

Pikkujoulua vietettiin tällä kerralla Metsästysseuran majalla. Mukana noin 30 henkeä. Syötiin puuroa ja juotiin lientä. Saunassakin kuulemma tarkeni, kunhan antoi olla vaatteet päällään.

Talkootoimintaan yhdistyksen jäsenet osallistuivat noin 200 suorituskertaa, jos keskimääräinen kerta olisi kolme tuntia, siitähän niitä kertyy.

Perinteiset lippu- ja kunniavartiot hoidettiin kaatuneiden muistopäivän ja itsenäisyyspäivän tilaisuuksissa. Samoin jouluaaton kunniavartiot.

 

1993 Sääksmäen reservin aliupseereiden toimintasuunnitelma hahmotti edellisten vuosien kaltaista toimintaa.

Suomi tarpoi 1993 vielä laman kourissa ja säästöt kohdentuivat myös Puolustusvoimiin, josta johtuivat kantahenkilökunnan ja varusmiesten laajat pakkolomat vuonna 1994. Reservin Aliupseerien Liitto otti välittömästi uutisen julkistamisen jälkeen jyrkän kannan asiaan.

Sääksmäen Reservin Aliupseerien oma toiminta jatkui totuttuja latuja. Jäsenmäärä oli noin 60 henkeä. Yhdistykselle oli taas kerran uskottu Piirin kilpailun järjestäminen, tällä kertaa ampumahiihtoviesti, joka vietiin kunnialla läpi. Kiitämme avusta Valkeakosken miehiä ja sponsoreita.

Perinteinen kesäretki tehtiin tällä kerralla laivalla Pietariin. Osallistujamäärä oli yhteensattumien vuoksi vähän pieni. Muutenkin tätä retkeä voidaan nimittää esikisaksi, sillä kuluvana vuonna retki tehdään uudelleen samaa avattua väylää pitkin.  

Perinteisesti oltiin tarjoilemassa kahvia Sääksmäen kirkolla lähetystyön hyväksi. Muutama mies oli näyttämässä siviiliaseiden käyttöä, ja kenelle: naisille. Siinä miesten silmät olivat ihan ristissä, ovat kai vieläkin. Nimiä en viitsi mainita.

 

Aivan vuoden 1994 alussa käynnistyi sotaveteraanien Iltahuuto-keräys jalkaväen kenraali Adolf Ehrnroothin 90-vuotispäivän kunniaksi. Kenraali Ehrnrooth vieraili myös Valkeakoskella.

Valkeakosken kalenteritekijät olivat laittaneet kalenteriin, että me tehtäisiin vihtoja kesäkuussa ja syyskuussa. Ainakin viime vuonna tehtiin vain kesäkuussa 150 vihtaa ja laatu oli varmasti eri luokkaa kuin tulisi syyskuussa…

Vihtojen lisäksi tehtiin joululyhteitä, joka on ollut tulojen hankinnassa jo vuosia pääkohde. Ensi tai tänä vuonna panostetaan myyntipuoleen, sillä jo kahtena viime vuotena on jäänyt jonkin verran myymättä. Esim. laivaristeilyllä hyvää työtä tehneet voisivat vaihteeksi ryhtyä kauppaedustajiksi.

Yhdistyksemme antoi apua Toijalan sotainvalidien syyskeräyksen ns. listakeräykseen, samoin Valkeakosken sotaveteraanien iltahuutokeräykseen. Veteraanien kuusikauppaa jelpittiin keräämällä n. 80 joulukuusta ja avustamalla niiden myynnissä.

Kun miestä missä tarvitaan, Valkilan Hannu kutoi palan mattoa Tarttilan koululla. Oli varmaan salaa harjoitellut tai sitten siinä on jotain aivan muuta kyseessä…

Pikkujoulu majalla onnistui hyvin. Oli ruokaa, juomaa, laulua ja lahjoja − sekä joulupukki. Saunailtojakin oli joitakin.

Visavuoren laulajaisiin olemme tuoneet istuinpenkit jo monta vuotta. Ja ettei asia olisi liian yksinkertainen, kannoimme ne tällä kerralla pariin kertaan. Meiltähän se käy!

Vaikka tämä meidän toiminta isojen yhdistysten mielestä on jonkinlaista sissitoimintaa, joka poikkeaa esim. Valkeakosken yhdistyksen rajusta kilpailuruljanssista melko lailla, on kiinnostus meille päin ollut alkuvuodesta ihan hyvä, sillä uusia jäseniä on kirjattu noin kymmenen. Toivotaan, että asiat sujuvat jatkossakin hyvin. Tosin on niin, että kun alkaa mennä liian hyvin, täytyy keksiä jos jonkinlaisia asioita, kuten on tapahtunut piiritasolla. Mutta niistä saavat puhua jotkut toiset…

 

Ystävänpäivänä 1995 järjestivät Aliupseerien naisten piiri tanssiaiset

Esitelmistä mainittakoon erityisesti Sirolan: Vuosisadan vaihde ja Eugen Schauman ja toisena sotilasläänin komentajan, kenraali Aatolaisen esitys EU ja Suomen puolustus. Osallistujia kummassakin tilaisuudessa yli 50. Lisäksi Piirin syyskokouksessa oli everstiluutnantti Kolin esitelmä kriisien hallinnasta.

Veteraaneilta saimme hehkutusta − ehkä vähän liikaakin − kun pidimme heille kesäkuussa avoimien ovien päivän majalla. Toteutui ainakin hankkeen alullepanijan vetoomus, että kesäretkelle varatuista sponsorirahoista osa käytetään veteraanien hyväksi.

Sääksmäen reservin Aliupseerit kunnostautuivat myös kuusien keruussa veteraaneille.

Ritvalassa, tarkemmin Eerolassa pidettiin kesätapahtuma. Oli sauna, lämmin sellainen ynnä muut mausteet. Tämä oli tavallaan esikisa, sillä kuluvana vuonna pidot vain paranevat, nimittäin Eerolassa, kun isäntä täytti 50 vuotta.

Lyhdetalkoot ovat talkoomielessä meidän ylivoimaisesti suurin koitos. Lopputulos oli hyvä, vaikeasta keväästä huolimatta, ja jopa kahden vuoden vanhat lyhteet tekivät kauppansa. Asiaa huomattavasti auttoi, kun tuli kunnon talvi. Saadaan lähteä taas puhtaalta pöydältä.

Vuoden aikana oli Reso-kolutusta, Turbo-kokouksia, lisäkursseja, turvallisuuspoliittisia seminaareja yms. Jatkossa toivotaan, että joka kuntaan perustettaisiin PAT-paikallisosasto, joka koostuisi Ryttistä ja Pyttistä. Tämän enempää ei takarivin mies näistä uskalla puhuakaan. Tai sitten pitää tehdä uusi kenraalimotti ja kuulustella mottiin saatuja.

 

Sotamuistojen kerääminen veteraaneilta kantoi hedelmää ja kirja oli julkaisuvalmis 1996.

Liiton sääntömuutos ja uusi nimi on jo rekisteröity. Sen myötä Reservin Aliupseerien Liitto on siirtynyt käyttämään uutta yleisnimeä Reserviläisliitto (Reservistförbundet). Liiton kautta jo muutaman vuoden ajan saadut ATK-listat jäsenistöstä ja jäsenmaksujen seurannasta toimitetaan edelleen jäsenyhdistyksille.

 

2000-luku

Uusi, Eurooppalainen aika

2000-luvulle tultaessa uusia trendejä olivat mm varainhankinta yhdistykselle järjestysmiestoiminnan kautta. Vanhat toimintamuodot pysyivät edelleen; kunniavartiot, lyhteiden ja vihtojen teko, veteraanien tukeminen sekä hautojen kunnostaminen.

 

2004 jäsenmäärä oli jo yli 90.

2004 Pidettiin pilkkikilpailut Saarioismajalla metsästysyhdistyksen kanssa.

Esitelmä ja saunailta majalla, mukana 23 jäsentä. Esitelmän pitäjänä oli Aatto Alfthan ja aiheena viinan teko bensasta.

 Jutikkala-kilpailu Jutikkalassa, järjestäjänä Valkeakosken Aliups.

Sääksmäki voitti ylivoimaisesti. Mukana oli 12 jäsentä.

Tarttilan koululla Reserviläistoimintaa. Mukana poliisi ja palokunta, armeijan yksikkö ei tullut, koululaiset olivat kuitenkin hyvin tyytyväisiä, samoin järjestäjät. Mukana 5jäsentä.

Kesäretki Venäjän puolelle Valamoon, mukana 50 henkeä. Matkaajat olivat tyytyväisiä retkeen.

Maastoautosuunnistuskilpailut Toijalassa, mukana 2 autopartiota.

Kutsu tuli Parolaan printti kilpailuun ja sauna iltaan järjestäjänä oli Panssarivarikko. Mukana oli 7 henkeä, varikolta vain 1. Silti ilta oli mukava.

tarjoilu oli hyvää ja kiertopalkinto pysyy meillä Varikko kaivertaa myös edellisen vuoden vuosiluvun.

Lyhteiden keruutalkoot, vihtatalkoot

2004 Pikkujoulu ja teatteriretki Tampereelle. Teatteriesityksen jälkeen syömään Vanhaan Myllyyn. Mukana 43 henkeä.

2005 pidettiin ensimmäinen ATK-kurssi Päivölässä, paikalla 7 jäsentä.

Jutikkala-kilpailu, paikalla 18 jäsentä ja 2 koskilaista. Sääksmäkeläiset voittivat taas. Voittaja Nieminen , toinen Hannu Valkila, kolmas Ilkka Saarinen.

Taitokilpailu Janakkalassa. Teemu Laurila oli koko kisan toinen ja paras reserviläinen. Paikalla 9 jäsentä.

Tutustumisretki Santahaminaan/Kuivasaareen, osallistujia 21.

Pikkujoulu, paikalla 36 henkilöä

Hirvisoppa veteraaneille, paikalla 6 jäsentä.

2005 Tarttistorille osallistuttiin muutamia kertoja. Myytiin pääsääntöisesti lyhteitä ja vihtoja.

 

2006 pidettiin tammikuussa Sauna- ja elokuvailta Saarioismajalla, paikalla 25 jäsentä.

Pilkkikilpailut Saarioismajalla, paikalla 8 jäsentä. Voiton vei Juha Mutanen tuloksella 5330g, Mauri Mattila toisena tuloksella 4150g, Jari Kauranen kolmantena tuloksella 2300g.

Kohteensuojauskurssi Kariniemessä, paikalla 5 jäsentä.

Jutikkala-kilpailu, paikalla 8 jäsentä. Sääksmäkeläiset voittivat kuten tapana on ollut.

seurakilpailu ja saunailta Saarioismajalla, paikalla 20 henkilöä.

Nuorten turvallisuuspäivä Rauhalan koululla, paikalla 9 jäsentä.

Sääksmäen seurakunnan lipunnaulaus, paikalla 1 jäsen.

Komentajien ilta Päivölässä, paikalla 6 jäsentä.

Retki tammisaareen, osallistui 3 jäsentä.

Saunailta Hattulassa Vanamajalla, paikalla 15 jäsentä.

Hautojen havutus, Kynttilöiden sytytys sankarihaudoille, Itsenäisyyspäivän kunniavartiot Sääksmäellä ja Metsäkansassa, suoritti yhteensä 7 jäsentä.

Itsenäisyyspäivän paraati Hämeenlinnassa, osallistui 6 jäsentä.

Hirvisoppa veteraaneille, paikalla (6) jäsentä. (47kaikkiaan)

2006 Joulun kunniavartiot hautausmailla Sääksmäellä ja Metsäkansassa. Vartiossa 56 jäsentä

2010-luku

Ajatus SäRes-Centeristä syntyy
Vuosi 2010

Vuonna 2010 tapahtumia seuralla on ollut lukuisia joihin kertyi satoja miestyötunteja. Johtokunta kokoontui Päivölässä tai Salmisen luona 9 kertaa ml kevät- ja syyskokoukset.

Tapahtumia kaudella 2010

Keväällä pidettiin lumien pudotus talkoita Harkilla ja Saarioisten Keskuslähettämöllä. Osallistuttiin Talvisotaosaston paraatiin Parolassa, sekä perinteisiin lippuvartioihin ja hautojen lyhdyttämisiin.

Maaliskuussa vietettiin ”Lappilainen ilta” Tapiolassa 37 hengen voimin sekä Harkki puutalkoot Pälkäneellä.

Huhtikuussa toteutettiin Risunpoltto-talkoot Rettingillä, sekä retki Gyltoon linnakesaaarelle. Lisäksi kunnostettiin kirkkovenettä ja vierailtiin Karjalan Kannaksen taistelupaikoilla.

Toukokuussa osallistuttiin Taitokilpailuihin Hattulassa, sekä Parta-Jussin muistokilpailuun Jutikkalassa.

Kesäkuussa osallistuttiin useisiin järjestysmiestehtäviin mm Possujuhla Päivölässä.

Heinäkuussa Päivölässä pidettiin siltatalkoot ja Iittalassa hirsirakennuksen purkutalkoot.

Elokuussa virailtiin 35 hengen toimesta Hamina Tattoossa, pidettiin Nurmikon tekotalkoot Harkilla, Raivaus ja puunkaatotalkoot Saaressa, sekä myyjäiset Voippaalassa

Lokakuussa järjestettiin Veteraanijuhla Naakalla, sekä venerannan kunnostustalkoot Päivölässä.

Marraskuussa pidettiin Linnunpönttöjen rakennustalkoot.

Joulukuussa lyhdyt haudoille, Kunniavartiot ja lippu haudoilla Sääksmäki / Metsäkansa sekä toteutettiin veteraanisoppa.

Vuosi 2011

Tapahtumia oli yhteensä 64, joista Johtokunta kokoontui Päivölässä tai Salmisen luona 11 kertaa ml kevät- ja syyskokoukset, järjestysmiestehtäviä 4 kpl, saunailtoja yksi, talkoita 24 kpl, retkiä kaksi, kilpailuita kaksi, kunniavartioita ja juhlia sekä muita tapahtumia 20 kpl.

Tapahtumia kaudella 2011

Keväällä pidettiin lumien pudotus talkoita Saarioisten Keskuslähettämöllä, sekä Mannerheim ritarit –esitelmä Päivölässä.

Maaliskuussa vietettiin ”Savottailta” Tapiolassa 41 hengen voimin sekä Pilkkikilpailut.

Huhtikuussa toteutettiin retki Karjalan Kannakselle sekä pidettiin veteraanijuhla.

Toukokuussa osallistuttiin Taitokilpailuihin Hattulassa, sekä toteutettiin kesäreissu Upinniemeen.

Kesä- heinäkuussa osallistuttiin useisiin järjestysmiestehtäviin.

Elokuussa virailtiin 51 hengen toimesta Tattoossa Hakametsässä, pidettiin esitelmä voimankäytöstä Päivölässä

Marraskuussa havutettiin sankarihaudat. Joulukuussa lyhdyt haudoille, Kunniavartiot ja lippu haudoilla Sääksmäki / Metsäkansa sekä veteraanisoppa.

 

Vuosi 2012

Tapahtumia oli yhteensä 44, joista Johtokunta kokoontui Päivölässä tai Salmisen luona 9 kertaa ml kevät- ja syyskokoukset, järjestysmiestehtäviä yksi, saunailtoja yksi, talkoita 11 kpl, retkiä kaksi, kilpailuita yksi, kunniavartioita ja juhlia sekä muita tapahtumia 18 kpl.

Tapahtumia kaudella 2012

Keväällä pidettiin pönttötalkoot sekä Pilkkikilpailut.

Huhtikuussa toteutettiin retki Merivartioston esikuntaan Helsinkiin.

Toukokuussa osallistuttiin Taitokilpailuihin Tammelassa, sekä toteutettiin talkoilla Sääkmäen kirkon telineiden siirto.

Marraskuussa havutettiin sankarihaudat. Joulukuussa lyhdyt haudoille, Kunniavartiot ja lippu haudoilla Sääksmäki / Metsäkansa sekä veteraanisoppa.

 

Vuosi 2013

Tapahtumia oli yhteensä 30, joista Johtokunta kokoontui Päivölässä tai Salmisen luona 7 kertaa ml kevät- ja syyskokoukset, saunailtoja yksi, talkoita 11 kpl, retkiä yksi, kilpailuita yksi, kunniavartioita ja juhlia sekä muita tapahtumia 9 kpl.

Tapahtumia kaudella 2013

Keväällä pidettiin mm perinnehuoneen remontti-talkoita Päivölässä.

Kesäretken tehtiin Santahaminaan Merisotakouluun. Reissussa oli kymmenkunta jäsentä.

Marraskuussa havutettiin sankarihaudat. Joulukuussa lyhdyt haudoille, Kunniavartiot ja lippu haudoilla Sääksmäki / Metsäkansa sekä veteraanisoppa.

 

 

 

Vuosi 2014

Tapahtumia oli yhteensä 49, joista Johtokunta kokoontui 5 kertaa ml kevät- ja syyskokoukset, saunailtoja yksi, talkoita 14 kpl, retkiä yksi, kilpailuita yksi, kunniavartioita ja juhlia sekä muita tapahtumia 28 kpl.

Tapahtumia kaudella 2014

Yksi mieleenpainuvimmista tapahtumista oli tammikuussa Ossian Penttilän Sankarihautaukseen osallistuminen Sääksmäen hautausmaalla.

Mannerheim-ristin ritari Toivo Ilomäen muistolaatan paljastustilaisuus Päivölässä maaliskuussa oli myöskin hieno ja arvokas tilaisuus.

Teatteriretki tehtiin Hämeenlinnaan Kersantti Karoliinaa katsomaan toukokuussa.

Talkoita tehtiin kesäaikaan paljon mm. liittyen maatalouskoneiden Huutokauppatapahtumaan joka oli elokuussa Ritvalan NS talolla ja sen pihapiirissä.

Lisäksi romutalkoita pidettiin, joilla saatiin kerättyä rahaa yhdistykselle.

Marraskuussa havutettiin sankarihaudat. Joulukuussa lyhdyt haudoille, Kunniavartiot ja lippu haudoilla Sääksmäki / Metsäkansa sekä veteraanisoppa.

Vuosi 2015

Vuonna 2015 jäsenmäärä oli 118 jäsentä. Taloudellinen tilanteenne on ollut vakaa, joskin kassassa ei rahaa paljon ole ollut mutta se on kuitenkin mahdollistanut toiminnan.

Tapahtumia oli yhteensä 49, joista Johtokunta kokoontui 9 kertaa ml kevät- ja syyskokoukset, saunailtoja yksi, talkoita 15 kpl, retkiä yksi, kilpailuita yksi, kunniavartioita ja juhlia sekä muita tapahtumia 28 kpl. Tapahtumiin osallistui yli 400 henkeä.

Tapahtumia kaudella 2015

Tangokuningas Teemu Roivainen konsertoi helmikuussa

Talvisotahiihtoon osallistuttiin maaliskuussa

Taidehuutokauppa pidettiin Kelhissä huhtikuussa

Komentajan ilta pidettiin elokuussa.

Korsureissu järjestettiin syyskuussa

Satakunnan lennoston sotapoliiseille järjestettiin vierailupäivä Päivölässä marraskuussa, samassa kuussa osallistuttiin Sotaveteraanien 50v päivien järjestelyihin.

Talkoita tehtiin kesäaikaan paljon mm. risu- ja siivoustalkoita. Lisäksi romutalkoita pidettiin, joilla saatiin kerättyä rahaa yhdistykselle.

Marraskuussa havutettiin sankarihaudat. Joulukuussa lyhdyt haudoille, Kunniavartiot ja lippu haudoilla Sääksmäki / Metsäkansa sekä veteraanisoppa.

Vuosi 2016

Vuonna 2016 jäsenmäärä oli 113 jäsentä.

Tapahtumia oli useita mutta niiden määrää ei olla raportoitu..

Tapahtumia kaudella 2016

Puutarhan siivousta puskista Huittulantiellä.

Sotaveteraanien apuna 17.3. Päivölässä liikenteenohjauksessa ja narikassa.

Bingoilta pidettiin huhtikuussa Kelhissä

Sotapoliisien vierailu Päivölässä pidettiin toukokuussa ja uudestaan syyskuussa.

Veteraanien rosvopaisti oli kesäkuussa Valkeakosken Lukiolla.

Moottorimarkkinat heinäkuussa Ritvalassa.

Talkoita tehtiin kesäaikaan paljon mm. risu- ja siivoustalkoita. Lisäksi romutalkoita pidettiin, joilla saatiin kerättyä rahaa yhdistykselle.

Marraskuussa havutettiin sankarihaudat. Joulukuussa lyhdyt haudoille, Kunniavartiot ja lippu haudoilla Sääksmäki / Metsäkansa sekä veteraanisoppa.

Vuosi 2017

Toimintakertomus vuodelta 2017 on ilmeisesti kirjoitettu päälle vuoden 2016 toimintakertomuksella, joten tapahtumat on koostettu Instagram-kuvien perusteella..

Tapahtumia kaudella 2017

Ampumaleiri Toijalan Erämiesten ampumaradalla kesäkuussa.

Rapola palaa! -tapahtuma linnavuorella ja Voipaalan kartanon puutarhassa elokuussa.

Hyytiälä-kiven kuljettaminen paljastamisjuhlaan syyskuussa kunnianosoituksena 100-vuotiaalle Suomelle ja sotaveteraaneille. Kiven nouti Venäjältä puheenjohtaja Kari Salminen ja vietti sen takia putkassa tovin naapurimaassamme.

Lokakuussa Yhdessä -kiven paljastustilaisuus Valkeakoskella. Kuvassa vas. puheenjohtaja Kari Salminen, Juhani Pura, Seppo Satamo sekä Jorma Hietala. Sääksmäen reserviläiset olivat mukana talkoissa merkittävästi

Talkoita tehtiin kesäaikaan paljon mm. risu- ja siivoustalkoita. Lisäksi romutalkoita pidettiin, joilla saatiin kerättyä rahaa yhdistykselle.

Marraskuussa havutettiin sankarihaudat. Joulukuussa lyhdyt haudoille, Kunniavartiot ja lippu haudoilla Sääksmäki / Metsäkansa sekä veteraanisoppa.

Vuosi 2018

Vuonna 2018 jäsenmäärämme oli 117 jäsentä ja taloudellinen tilanne vakaa. Tapahtumia seuralla on ollut lukuisia joihin kertyi satoja miestyötunteja.

Tapahtumia kaudella 2018

Perinteiset tapahtumat ovat aina olleet kaatuneiden muistopäivään osallistuminen, jouluaaton kunniavartiot Sääksmäellä ja Metsäkansassa. Lyhtyjen laitto haudoille, sekä kynttilöiden sytytys, molemmille hautausmaille, joulun aikaan. Sankarihautojen havutustalkoot olivat myös molemmilla hautausmailla.

PJ. Kuitto – ilta toukokuussa paikalla oli 24 henkilöä.

Huutokauppa 7.7. talkooväkeä 22 henkeä. Tapahtumassa oli myös Ruisleivän tuunauksen SM-kilpailut.

 

Juhlimme seuran 50v juhlaa Kelhissä 8.9. komeilla sekä päivä- että iltajuhlilla.

Veteraanisoppa 14. kerta, Juhansalilla kuului kenties viimeistä kertaa tapahtumiimme. Tapahtumassa julkaistiin myös seuramme 50v historiikki.

Myös luonnollisesti osallistumme Itsenäisyyspäivän seppeleen laskun kunniavartioon ja yhdistyksen lipun kanssa myös.

Johtokunta on kokoontunut 8 kertaa vuoden aikana, hoitaen yhdistyksen taloutta ja koordinoiden toimintaa.

Kevätkokous 6.3. ja Syyskokous 16.10. puolestaan vastasi siitä, että muut yhdistysasiat tulivat hoidettua lakien ja asetusten mukaan. Kokouksissa on ollut 20 – 25 jäsentä päättämässä asioista.

Vuosi 2019

Vuonna 2019 jäsenmäärä oli 116 jäsentä.

Johtokunta on kokoontunut 6 kertaa vuoden aikana, hoitaen yhdistyksen taloutta ja koordinoiden toimintaa.

Tapahtumia kaudella 2019

26.4. saunailta Päivölässä. Ensin Eero Kauppinen piti esitelmän aiheesta Suomen ensimmäinen panssaritaistelu talvisodassa, Honkaniemen seisake. Paikalla 22 jäsentä.

Telttaretki Limojärven maisemiin: ”SäRes Selviytyjät” Vaellus aloitettiin Kalle Ikosen pihasta ja se päättyi Limojärvelle. Paikalla Harri Salminen toimi keittiövastaavana pitäen hyvää huolta muonituksesta. Ilkka Saarinen piti huolen musiikista ja pidettiin siellä tietokilpailukin. Sen voitti Kari Salminen. Paikalla oli, kun kaikki lasketaan, kolmisenkymmentä henkilöä.

Toukokuussa osallistuimme tapahtumaan Päivä Saarioismajalla. Laser ammuntaa veti Ilkka Saarinen. Lisäksi tarjolla oli Trap-ammuntaa. Paikalla kävi useita kymmeniä Tarttilan/Saarioispuolen asukkaita. Ammunta oli erittäin suosittu ohjelmanumero. Palkinnoksi aamu- ja iltapäivän parhaille ampujille oli yllätysämpäreitä sekä kirjapalkintoja.

Päätettiin aloittaa Rironmäen hanke, SäRes Center. Vuokraamme alueen kaupungilta. Kehittäminen jatkuu useita vuosia. Samalla saamme yhdistykselle omat kokous ym tilat.

Lokakuussa Viipurin Lauluveikot Valkeakoskelle leirille. Järjestimme konsertin Valkeakosken liikuntahallilla teemalla ’Suomen Laulu’. Järjestämistalkoisiin osallistu 14 jäsentä. Konsertti veti n. 300 kuulijaa. Neljä jäsentä osallistui vielä illalla Lauluveikkojen järjestämään Karonkkaan Ystävyydentalolla.

Veteraanisoppa 9.12. Saarioismajan Juhansalissa. Paikalla oli sotaveteraaneja 5kpl, leskiä n.20 ja saattajia 5kpl. Perinnettä päätettiin jatkaa niin kauan kuin osallistujia on

Päivölän 125-vuotisjuhla Päivölässä 4.12. Paikalla 5 jäsentä.

Osallistumme Itsenäisyyspäivän seppeleenlaskun kunniavartioon ja yhdistyksen lipunkantajana toimi Anna Pietilä.

20.12 Rironmäen soramontun vuokrasopimuksen allekirjoitus Kaupungintalolla, maankäyttöinsinööri Kiiskilän huoneessa. Paikalla allekirjoittamassa Ilkka Saarinen ja Kari Salminen (johtokunnan valtuuttamana) sekä Torsti Eerola.

ja siitä se SäRes-Center sitten lähti….

2020-luku

SäRes-Centerin rakentaminen
Vuosi 2020

Vuonna 2020 jäsenmäärä oli 120 jäsentä.

Johtokunta on kokoontunut 9 kertaa vuoden aikana, sis kevät- ja syyskokoukset. Perinteiset kunniavartiot ja perinnetapahtumat pidettiin ja vuoden aikana oli talkoita Säres-Centerillä noin 500 talkoosuoritusta ja 1746 tuntia. Lisäksi suoritettiin metalliromun keräystä.

Tapahtumia kaudella 2020

Niko Ran Pirkanmaasoft Ry:stä esittelemässä järeämmän luokan airsoft-varustusta Sääksmäen Reservinaliupseerit-reserviläiset ry:n ratainfotilaisuudessa helmikuussa. Vuorossa kertasinko. Tässä tilaisuudessa viimeistään “härmistyi” airsoft lajina sopivaksi SäRes-Centerille.

Helmikuussa ostetut huoltorakennuksen kontit saapuivat myös paikalle. Niiden kunto osoittautui oletettua huonommaksi ja ne vaativat huomattavasti enemmän remonttia kuin alun perin kaavailtiin. Saimme alueelle sähköt ja rakennusluvat sekä hyvän neuvottelun tuloksena vesiliittymälle hiukan kohtuullisemman hinnan. Sen työt eivät ole vielä päässeet vuoden aina alkamaan.

Huoltoparakin tasakatto muutettiin harjakatoksi, sillä se vuoti melko paljon. Samalla rakennettiin hiukan terassin katosta. Kattopeltien raaka-aine saatiin lahjoituksena ja siitä teetettiin pellit Valkeakoskella.

Huhti-toukokuussa Centerillä oli talkoita lähes joka päivä. Silloin pystytettiin toimistorakennusta, tehtiin lippukenttää, mainostolppia, harvennettiin tien varren pusikkoa kuntorataa varten ja raivattiin aluetta puustosta muutenkin. Kaadettua puuta pilkottiin polttopuuksi ja vesakkoa haketettiin monena päivänä.

Harjoitusaluetta raivattiin jonkin verran. Yksi elementtikoppi saatiin alueelle pystytettyä. Lisäksi alueelle hankittiin IBC-kontteja näkösuojiksi.

Heinäkuussa Centerillä pidettiin Exlan tykytapahtuma.

Elokuussa Centerillä oli Peräkonttikirppis, ampumaradalla haulikkoammunta sekä  Säres –jotos.

Reserviläisliiton johto ja kaupungin väkeä kävi elokuussa tutustumassa Centeriin, myös Niko Ranin vetämä taistelunäytös oli ohjelmassa.

Syyskuussa Centeriä esiteltiin Magfedille, Maaseutu maistuu järjesti softball -Tyky päivän Centerillä ja talkoina tehtiin Saharan kentän aidan purku.

Marraskuussa havutettiin sankarihaudat. Joulukuussa lyhdyt haudoille, Kunniavartiot ja lippu haudoilla Sääksmäki / Metsäkansa

Vuosi 2021

Vuonna 2021 jäsenmäärä oli 126 jäsentä.

Johtokunta on kokoontunut 10 kertaa vuoden aikana, sis kevät- ja syyskokoukset. Perinteiset kunniavartiot ja perinnetapahtumat pidettiin ja vuoden aikana oli talkoita Säres-Centerillä noin 503 talkoosuoritusta ja 1760 tuntia. Lisäksi suoritettiin metalliromun keräystä.

Tapahtumia kaudella 2021

Perinteiset tapahtumat keväisin: kaatuneiden muistopäivään osallistuminen, Talvisodan päättymispäivän kynttilät haudoille, Kansallisen veteraanipäivän viettoon osallistuminen, Kaatuneiden muistopäivän kunniavartiot ja seppeleenlasku, sekä lippupäivänjuhlaan osallistuminen.

SäRes-Centerillä oli talkoita lähes joka viikko. Keväällä nostettiin tekniikkatalon 1.kerros paikoilleen sekä kunnostettiin pelialuetta. Huoltoalueelle saatiin myös varastokontit, joihin myöhemmin syksyllä rakennettiin vielä välikatos.

Toukokuussa järjestettiin Ekoaims-ammuntaa Leppälän koululla.

Kesäkuussa toteutettiin hirsien sahaus laavuja varten Valkeapäässä ja alettiin rakentamaan huoltoalueelle laavupaikkaa.

Kesäkuussa vieraili SäRes-Centerillä mm Akaan reserviupseerit ja MPK, sekä PSPR Pirkanmaan aluetoimiston asiantuntijaryhmä, joka loi alueelle “vision” siitä, mihin suuntaan aluetta tulisi kehittää. Tästä voidaan katsoa nykyisenmallisen SäRes-Centerin systemaattisen kehityksen lähteneen. Samalla alueen soponsorihankinnat ja rakentaminen lähtivät merkittävästi vauhdittumaan.

Heinäkuussa mm Magfed-peli centerillä. Talkoissa rakennettiin “toimistorakennukseen”, jonka nimi muutettiin sittemin johtola-rakennukseksi, terassi ja katto.

Elokuussa tapahtumana PJ Kuiton esitelmä, paikalla 30

Syyskuussa Liikenteenohjaus vanhanajan markkinoilla Voipaalassa. rakennettiin laavun runko Centerille ja nostettiin se paikoilleen. Myös vesiliittymä saatiin rakennettua alueelle.

Syyskuussa alueelle saatiin huutokaupasta edullisesti hankittua muutama lisäkontti tulevaa F-taloa varten.

Lokakuussa Reserviläispiirin hallitus kokoustamassa Centerillä ja Naakan erityisluokka kävi työskentelemässä Centerillä (maalausta, lautojen järjestelyä ym..)7-9 henkilöä. Lokakuussa myös viimeisteltiin huoltorakennuksen räystäät ja päädyt kuntoon.

Panssariprikaatin autokomppania suoritti koulutusajona Kekkilän sponsoroimien kuorikatteiden, multien ja pihakivien ajot syyskuussa Centerille, hieno lahjoitus Kekkilältä!

Syksyllä toteutettiin talkoilla tulevan sauna- ja ruokajunan alueen metsän raivaus ja muutenkin huoltoalueen metsänhoidollinen kunnostus.

Panssariprikaatin autokomppania suoritti koulutusajona Honkatalojen sponsoroimien hirsien ajot lokakuussa Centerille, yhteensä 21 rekkakuormallista tavaraa saatiin alueelle, erittäin merkittävä lahjoitus! 

Centerille saatiin edullisesti hankittua kaikkiaan 7 kpl käytöstä poistettuja Adapteon viipaleparakkeja joiden kuljetuksen Blue-Cargo suoritti mp-myönteiseen hintaan. Näistä alkoi rakentua C-talo ja WC-/pelivälinerakennus alueelle.

Viipaleparakkien nostot paikoilleen sponsoroi puolestaan paikallinen UPM Tervasaaren tehdas, josta saatiin myös pari konttia lahjoituksena tekniikkataloon.

Samalla tekniikkatalon köysilaskeutumistorni saatiin pystyyn

Joulukuussa alueelle tuotiin Celt Oy:n lahjoittamaa liimapuupalkkimateriaalia odottamaan piknic-alueen rakentamista, hyvää tavaraa!

Joulukuussa alueelle saatiin myös hienot ajoneuvolahjoitukset: Tampereen kaupungin liikennelaitokselta lähes ajokuntoinen Nysse, ja Vertex Oy:ltä täysin ajokuntoinen pakettiauto!

Joulutulet kokosivat Centerille noin 70 henkilöä.

Marraskuussa perinteisesti havutettiin sankarihaudat. Joulukuussa lyhdyt haudoille, Kunniavartiot ja lippu haudoilla Sääksmäki / Metsäkansa

 

 

Vuonna 2022 jäsenmäärä on kasvanut 148 jäseneen. Kasvua vuodesta 2021 oli 22 jäsenellä. lisäksi yhdistyksen toimintaan otti osaa 27 henkeä jotka olivat muiden yhdistyksien jäseniä (nämä lähinnä PIMS ja MPK tapahtuman valvojia).

Vuoden 2022 loppuun mennessä oli talkoita Säres-Centerillä noin 500 talkoosuoritusta ja 4047 tuntia. Keskeisin tapahtuma keväällä on ollut SäRes-Centerin avajaiset jotka työllistivät koko kevään ajan kun paikkoja laitettiin kiivaasti avajaiskuntoon

Tapahtumia kaudella 2022

Perinteiset tapahtumat keväisin: kaatuneiden muistopäivään osallistuminen, Talvisodan päättymispäivän kynttilät haudoille, Kansallisen veteraanipäivän viettoon osallistuminen,

Kaatuneiden muistopäivän kunniavartiot ja seppeleenlasku, sekä lippupäivänjuhlaan osallistuminen.

Tammi- helmikuussa saatiin pelialueella C-talo yhdistettyä ja huoltoalueella WC-ja pelivälinerakennuksen päätylaudoitus tehtyä sekä keittiö huoltorakennuksessa lähes valmiiksi.

 

Maaliskuussa keskityttiin auttamaan Ukrainalaisia ja siinä ohessa C-talon pääty saatiin laudoitettua.

Toukokuu oli kiireinen monessakin mielessä: aluetta viimeisteltiin maalauksin, saunajuna saatiin paikoilleen ja Kaukon avuksi tuli TAKK opiskelijoita tekemään saunaa. Naakan koululaiset kävivät myös auttelemassa.

Pirkanmaasoft piti useita pelitapahtumia alkuvuoden aikana Centerillä, samoin Magfed

Toukokuussa saatiin viemäriliittymä valmiiksi ja muutoinkin huoltoalue siistattua avajaisia varten sekä sponsoreiden nimet pylväisiin paraatikentälle.

SäRes-Centerin avajaisissa käytettiin ensi kertaa tien eteläpuolen pysäköintialuetta. Avajaisista enemmän blogin puolella.

 

Avajaisten jälkeen Pirkan helmi kävi pelailemassa, samoin Pirkanmaasoft.

Yhdistys sai hankittua Airsoft-aseet yhdessä MPK:n kanssa ja pidimme aseisiin ja tapahtumajärjestämiseen liittyvän yhteisen koulutustilaisuuden. Tavoitteena on pikku hiljaa aloittaa myös omien tapahtumien järjestäminen Centerillä.

Saunajuna eteni mukavasti heinäkuussa niin, että päästiin ulkopintojen osalta valmiiksi ja lattiavaluvalmiuteen. Haapamäen museoveturiyhdistys tuki meitä oikean värisävyn etsimisessä.

Elokuussa PIMS:n peleissä oli ensi kertaa mukana myös ilma-elementti.

Elo-lokakuun aikana saunajuna edistyi mukavasti.

 

Syyskuussa myös Valkeakosken Hakan suunnistajat löysivät alueen ja aloimme tehdä yhteistyötä heidän kanssaan. Aleen kiintorastiverkoston suunnittelu käynnistyi ja Haka alkoi tuottaa meille alueen tarkkaa suunnistuskarttaa.

Lokakuun aikana SäRes-Centerille siirrettiin Tasanteen päiväkoti Rushollintieltä Tampereelta. Kyseessä oli merkittävä ponnistus jolla saatiin alueelle hieno pelirakennus. Itse rakennus saatiin ilmaiseksi ja työt tekivät pääosin TAKK opiskelijat, mutta siirtokustannukset olivat silti lähes 20 000€

Lokakuun aikana mm Valkeaskosken maastopyöräilijät, Pirkanmaa Airsoft ja Kokoomuksen naiset käyttivät aluetta toiminnassaan.

Merkittävä ponnistus lokakuussa oli viimeisen rosvopaistitapahtuman järjestäminen Valkeaskoskella jossa yhdistys oli hienosti mukana tukemassa.

Yhdistyksen syyskokous pidettiin 26.10.2022, jossa yhdistyksen puheenjohtaja Torsti Eerola sai jatkopestin ja johtokuntaakaan ei katsottu tarpeen muuttaa.

Marraskuussa 2022 talkootoiminnan painopiste alkoi siirtyä enemmän sisätiloihin valoisan ajan vähetessä. Pelialueen valaistusprojekti kuitenkin edittiin aloittamaan, toki juuri ennen lumen ja pakkasten tuloa. Yksi runkokaapeli päiväkodille saatiin kuitenkin kaivettua paikoilleen. Muutoin keskityttiin saunan rakannustöihin. Saunaan saatiinkin ovet, ikkunat, kattoläpiviennit valmiiksi ja jopa tulet pukuhuoneen kaminaan.

Marraskuussa aluetta käytti toiminnassaan ensi kertaa mm Puolustusvoimat. Palaute oli erittäin positiivinen. Lisäksi alueella toimivat mm VAAO Drone-opetus, Pirkanmaan pelastuskoirat ry, MPK:n kohteensuojauksen opetustilaisuus sekä Pirkanmaa Airsoft.

Perinteisistä syyspuolen tapahtumista toteutettiin jälleen sankarihautojen havutus 4.10.2022

Joulukuussa Valkeakosken sanomat julkaisi hieno artikkelin SäRes-Centeristä etusivullaan.

6.12, Itsenäisyyspäivän seppeleet ja kunnivartiot lippuineen Metsäkansan ja Sääksmäen hautausmailla.

10.12.2022 vietettiin yhdistyksen jäsenistön iltajuhlaa Kelhillä. Syötiin, pidettiin puheita, palkittiin ansioituneita jäseniä. Ohjemasta vastasi mm hanuristi Seppo Soittila Hauholta, sekä Suomen mestarit Rocking Flames. Formaatio rock tanssiesityksellä.

17.12.2022 Viipurin Lauluveikot ja SäRes järjestivät yhdessä Sääksmäen kirkossa Joulutulet ja konsettitapahtuman, johon osallistui 100 lipun maksanutta sekä jäsenistöä.

Perinteiset Jouluaaton kunniavartiot hautausmailla, järjesti Sääksmäen reserviläiset ry Metsäkansa  ja Sääkmäki klo 15-19.

Mukana oli 46 yhdistyksen jäsentä joista 13 oli uusia. Kiitos kaikille kunniatehtävässä olleille.

Vuosi 2023

Vuonna 2023 jäsenmäärä on kasvanut 148 jäseneen.

xx

Tapahtumia kaudella 2023

Vuosi aloitettiin johtokunnan järjestäytymiskokouksella jossa tarkastetiin tulevan vuoden tavoitteita.

Tammi- helmikuussa 2023 keskityttiin lähinnä sisätöihin ja saunan rakentamiseen. Saunasta ja sen rakentamisesta on oma artikkelinsa:

https://säres.fi/saunajunan-rakentaminen/

Saunan lisäksi saatiin edistymään helmi-maaliskuussa laavun rakentaminen.

Laavun rakentamisesta on myös oma artikkelinsa:

https://säres.fi/laavun-rakentaminen/

Tapahtumia tammi-helmikuussa olivat mm:

 • Etelä-Suomen MPK:n tutustuminen alueeseen
 • SäRes jumpat viikottain
 • MPK:n linnoituskurssin ja Pirkanmaasoftin sekä HAMK:n vierailu
 • MPK:n talvitaidot ja taistelupelastaja kurssi (josta kuva alla)

Maaliskuussa järjestettiin SäRes Talvisota-jotos, jolla kunnioitettiin veteraanien perintöä ja järjestettiin jäsenistölle jännittävä ja tapahtumarikas seikkailu airsoftin merkeissä lähimaastossa.

Maaliskuussa järjestettiin Centerillä myös tapahtuman valvojien koulutustilaisuus, jossa koulutettiin toimintaa centerillä eri tapahtumissa

Muutoin kevään aikana mm TAMK opiskelijat Aleksei ja Milla suunnittelivat ahkerasti hirsi- ja tekniikkatalojen rakentamista, tuottaen hienoja piirustuksia ko rakennuksista.

Alueelle saatiin myös kuusi uutta pihakoppia Tampereen kaupungin varikon purkutyömaalta. Kevään aikana selvisi myös että saamme työharjoittelijoita VAAO pintakäsittelylinjalta työharjoitteluun, sekä OP-kesätyöntekijän.

VAAO:n opiskelija Pyry vahvensi hienosti saunatyömaata ja siellä päästiinkin maaliskuun lopussa jo lauteiden asennukseen.

Alueelle saatiin maaliskuussa myös uusia pihakoppeja 6 kpl lahjoituksena Nekalan varikon purkutyömaalta, nämä täydensivät mukavasti alueen infraa.

Kevätkokous pidettiin 30. päivä maaliskuuta. Kokouksen sisällöstä on oma artikkeli:

https://xn--sres-loa.fi/sares-kevatkokous/

PSPR PIRKMALTSTO kantahenkilökunta kävi tutustumassa laueeseen ja pelailemassa maaliskuun viimeisenä päivänä

Huhtikuussa sauna saatiin sisätiloiltaan valmiiksi. Vuorossa olivat putki- ja sähkötyöt sekä käynnistettiin terassin ja kylpypaljun rakennustyöt.

Huhtikuussa SäRes-Center sai merkittävän tunnustuspalkinnon Maaseutujen leader hankkeelta onnistunen hankkeen toteutuksesta vuosina 2020-2021

Huhtikuussa käynnistettiin myös aseiden lisähankinta. hankintapäätös tehtiin mm konekivääreistä, tarkkuuskivääreistä ja käsikranaateista sekä monista eri lisävarusteista. hankintaa varten käytiin mm PSPR asevarastolla perehtymässä eri PV:n aseiden kokoonpanoihin ja tähtäinlaitteisiin.

Saunan pukuhuonekin saatiin kuntoon kuun puoliväliin mennessä. Talkoissa alettiin lähestymään hetkeä jossa päästäisiin uudellen ulkotöiden kimppuun.

Valmisteltiin myös neljän VAAO pintakäsittelylinjan opiskelijan saapumista alueelle. Näistä opiskelijoista olikin mahtava apu alueen viimeistelyssä ja käytännössä toukokuun alkuun mennessä saimme huoltoalueen terassit, aluslaudoitukset sekä laavun viimeisteltyä opiskelijoiden toimesta.

Etelä-Suomen MPK kävi kouluttamassa taistelua rakennetulla alueella 60 hengen voimin

Yhdistyksen talkooaktiivien palkintomatka järjestettiin 5.5 Panssarimuseolle. Mukana oli 15 aktiivia.

Museokäynnin jälkeen pidettiin pieni ruokailutilaisuus, jonka yhteydessä Torsti Eerola nimettiin yhdistyksen viralliseksi “saunamajuriksi”.

Sauna saatiin täysin valmiiksi 5.5.2023 ja päästiin heittämään talkooporukalla ensimmäiset löylyt alueella.

Tästä lähti liikkeelle terassin ja kylpypaljun asennustalkoot. Terassirunko ja palju saatiin paikoilleen jo 5.5. mennessä.

Reserviläisliiton naiset kävivät alueella hiomassa taitojaan ja pelailemassa 6.5. mukana oli reilut 30 henkeä.

Pelialueen mökkejä saatiin maalailtua VAAO opiskelijoiden toimesta ja hyvä jälkeä tulikin.

Kylpypalju saatiin valmiiksi 19.5.2023 ja tottakai siellä piti ensikasteet ottaa ennen seuraavan päivän asiakkaita.

20.5 ja 21.5. oli pari pienempää airsoft-tapahtumaa (polttarit ja Geardosauna).

21.5. vietettiin kaatuneiden muistopäivää perinteisin menoin

Vuosi 2024

Vuonna 2024 jäsenmäärä on kasvanut jo noin xx jäseneen.

xx

Tapahtumia kaudella 2024